REFERATER

Esbjerg Cykle Motion


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde i ECM

 

mandag den 10.6.2024 kl. 19.00 i klublokalet

 

 

Dagsorden:

 

 1. Eventuelt tilføjelser til dagsordenen.

- Der er ingen tilføjelser. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst

- Referatet er godkendt fra sidste møde.

 

3. Fra kassereren - Siden sidst ved Lars

- Vi har drøftet det nuværende medlemstal som pt er 69 medlemmer. 

 

4. Opfølgning på arrangementer: Sommerafslutning - Sønder Jyllandstur.

- Der bliver sendt mere information ud til alle medlemmer omkring sommerafslutning.

- Der er stadig ledige pladser på Sønderjyllandsturen. 

 

5. Jubilæumsarrangementet den 23. - 24.august på Hovborg kro - De foreløbige rammer.

- Vi har drøftet rammerne for det kommende arrangement. Der bliver mulighed for at tage med på cykeltur fra Hovborg Kro. Mere info omkring dagene og ruter bliver sendt ud til medlemmerne når planlægningen er på plads. Drøftes løbende på bestyrelsesmøderne.

 

6. Datoer for efterårets bestyrelsesmøder. Forslag: 26.8. - 7.10. - 25.11

- Kommende datoer er godkendt. 

 

7. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde

Esbjerg Cykle Motion d. 29 april 2024


Afbud: Preben

Godkendelse af referat fra sidst

Der er ingen kommentar til det sidste referat.

Evt nye punkter til dagsordenen.

Opfølgning/nyt fra Vintercup v Lars

Lars har søgt godkendelse hos Politiet hvilket er godkendt. Ligeledes har Lars været i

kontakt med kommunen vedrørende afholdelse af vintercup.

Øvrigt fra kassereren v Lars

Der er kommet to nye medlemmer til klubben.

Jubilæum 2025

Mulige datoer i Hovborg v Per. Per har talt med Hovborg Kro om mulige datoer for

afholdelse af jubilæum. Ligeledes har vi talt omkring indholdet. Vi har talt om hvordan

cykel turene kunne planlægges. Mere info meldes ud senere. Datoerne bliver 23 - 24

august 2025.

- Forårets arrangementer / ture - kører det?

På klubbens hjemmeside kan ses oversigten over kommende arrangementer i klubben.

D. 25/6 er der sommerafslutning i klubben med pølser og brød.

Til Klubturen til Sønderjylland er der fortsat to billetter. Skriv til Lars hvis du vil med.

Der er mulighed for at deltage til et kaptajnskursus hvis det skulle have interesse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde ECM

Mandag den 25.3.2024 kl 19 i klublokalet


Dagsorden:

- vi starter kl 19 med lidt pizza - per bestiller -


1: Godkendelse af dagsorden - tilføjelser..

2: Referat fra generalforsamlingen - kommentarer - herunder bestyrelsesrep. i udvalg.

3: Sæsonåbning 2024. Opstart 7.4.2024 kl 9 - Hvem gør hvad..

4: Kommentarer til afholdte arrangementer: MJ Bicykles - Digetur

5: Fra kassereren. Medlemskontingentopkrævning. Medlemsstatus. - Tøjstatus

6: Vintercup 2025 - 2.2.2025 - Hvad/ Udpege ansvarlige v. LarsK

7: Begyndende drøftelse af jubilæumsarr 2025 v. alle

8: Nye initiativer v. alle

9: Evt


Referat:

Afbud: Danni

Referent: Per

Ad1: Dagsorden godkendt

Ad 2: Ingen kommentarer til referatet fra generalforsamlingen, som forløb fint – Per blev best.repr. i arrangement udvalget. 

Ad 3: Opstart den 7.4.2024 kl 9 – Per snakker med Arne om det praktiske – meldes ud – vi blev enige om at lave et nyhedsbrev til alle medlemmer med diverse meddelelser – Lars og Per udarbejder, og Lars sender ud inden Påske.

Ad 4: De afviklede arrangementer forløb efter planen. Ros til Torben og Jan for arrangementet langs diget og mht traktement på Tønder Vandrerhjem. 2. arrangement hos MJ Bicykles har 12 deltagere – fine aftener/ god tilslutning..

Ad 5: Medlemsstatus efter kontingentopkrævning næsten status quo. Afgang, men også tilgang. 

Tøjstatus: Vi har stadig tøj i alle størrelser, ellers bestilles. Vi skal præcisere, at bestyrelsen forventer, at træningen foregår i klubtøjet.

Ad 6: Lars K fortalte lidt om de begyndende forberedelser til arrangementet, der skal foregå med Veldtoftehallen som udgangspunkt den 2.2.2025 og har Sport & Event Park Esbjerg som medspiller. Foreløbigt udvalg: Lars, Karl Kristian og Bis. Når vi kommer nærmere datoen tilknyttes flere medlemmer til de praktiske opgaver. Lars er tovholder.

Ad7: Vi tænker på et jubilæumsarrangement med en cykeltur og spisning og mulighed for overnatning. Forslag: Hovborg Kro – Per tager kontakt for mulige lørdage i slut august – begynd september 2025. Tager mulige datoer med til næste møde, hvor vi går i nærmere drøftelse.

Ad8: Vi drøftede hvordan vi skaber synlighed omkring klubbens aktiviteter – fortsætter næste gang – lige nu starter vi med at udsende et nyhedsbrev til alle klubbens medlemmer, der fortæller lidt om, hvad vi har gang i og opfordre til at søge yderligere info på hjemmeside og via facebooksiden. (Blev udsendt 27.3.)

Næste møde: mandag den 29.4. 2024 kl 19 i klublokalet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref. Af møde d.5/2 umiddelbart efter generalforsamlingen

Konstituering af bestyrelsen

 

Lars K. - Kasserer

Danni -  Sekretær

Harald - Næstformand

Per - Formand

Karsten Buhl - Bestyrelses medlem

Preben - Suppleant

Niels - Suppleant

 

Næste bestyrelsesmøde d. 25/3 kl. 19.00 - Her drøfter vi kommende arrangementer.

 

Opstart på sæsonen bliver d. 7/4 2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning for 2023

2023 var ECM´s 38. sæson.

Vi er 72 medlemmer, gennemsnitsalderen er 67 år, der er 2 kvindelige medlemmer, 6 medlemmer er under 50 år, og 5 medlemmer er over 80 år. Klubben består af modne mænd, og det er nok også i det segment, at vi skal finde vores nye medlemmer. Vi fik kun 2 nye medlemmer i 2023. Gode folk, men lidt flere ville være at ønske, og tilgangen har ikke kunnet opveje afgangen af medlemmer.

Vi lavede lidt om i forhold til den ugentlige træning. Vi flyttede alle de fælles træningsture til om formiddagen, og vi fjernede den organiserede kaptajnsordning. Efter vores mening har det fungeret fint. Det er helt klart, at det er tirsdag formiddag, der er mest populær. Det er et godt koncept, og der skal gå en stor tak til Kurt for det store arbejde, han lægger i at få det til at fungere. Det er også dejligt at se, at alle de fremmødte giver en hånd med, når der skal dækkes bord, ryddes af eller stilles øl i køleskabet.

Ud over den ugentlige træning har der være arrangeret en lang række ture af forskellig art. Den store klubtur gik til Odsherred. 16 deltagere, fint vejr, super cykelterræn og fint hotel. Stor tak til turudvalget ved Torben og hans hjælpere. Der blev kørt 2 gange til Tønder. Fine ture og igen tak til Torben og hans hjælpere. Niels stod for en graveltur fra Skjern og hjem. Stor tak til ham for en fin tur. I august var vi også en tur til Egtved med efterfølgende grillpølser i Tørskind Grusgrav. Det er en traditionsrig tur, der har været sat lidt på pause, men man kan håbe, at den igen bliver en tradition. Jan arrangerede en stribe længere tirsdagsture. Et rigtigt godt initiativ, der blev taget godt imod af medlemmerne, og der skal lyde en stor tak til Jan herfra.

Det er rigtig dejligt, når der er medlemmer, der tager initiativ til forskellige ting, og bestyrelsen vil helt sikker bakke op om det.

Kommunikation er vigtig, også i en lille klub som vores. Vi gør det på forskellig vis. Vi sender mails ud til medlemmerne. Ikke så tit, men når der er noget af særlig vigtighed, så kommer der en mail. Vi har en offentligt tilgængelig hjemmeside. Det er klubbens primære talerør, og det er op til hvert enkelt medlem at følge lidt med i, hvad der rører sig på siden. Det er klubbens formand og klubbens kasserer, der kan skrive på siden. Vi har et par Facebooksider, der er fuldt offentlige. En hvor der kun er et par personer, der har skriveret, og så den nyeste, der kom til i 2023: Gruppen ECM træning. Her kan alle søge om at blive medlem, og når det er fikset, så kan man skrive løs. Den er blevet taget ret godt imod. Selv småopslag bliver set af ret mange og liket flittigt.

Vi har et fint klublokale stillet til rådighed af kommunen til en yderst rimelig husleje. Gode folk er med til at få det til at fungere i praksis. Stor tak til Arne og Kurt.

Årets sidste arrangement var julefrokosten. Det er populært. De 32 deltagere er en stor % af klubbens medlemmer. Stor tak til Arne, Svend og Kurt for det praktiske og til Hans, Søren og Per for lidt umulige, men meget underholdende quizindslag.

I alt det her må vi ikke glemme, at 2023 også var året, hvor vi mistede vores formand. Henning døde i juli. Alt for tidligt og det var et stort tab for klubben, men også på det personlige plan.

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

Lars.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat generalforsamling 2024

 

Mandag, den 5. februar kl. 19.00  

Klublokalet på Sædding Fritidscenter, 6710 Esbjerg V.

 

Dagsordenen er som følger:

 

 1. Valg af dirigent
  • Preben Stausholm.

 

2. Bestyrelsens beretning for 2023

 • Lars Klivager læste beretningen op for de fremmødte medlemmer. Der var ingen kommentar til beretningen.

 

3. Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2023

 • Lars K. fremlagde regnskabet som er blevet godkendt af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde. Der blev spurgt ind til faldende medlemstal fra en af deltagerne. Hvilket kan ses på vores regnskab, da det giver færre indtægter til klubben. Der blev ligeledes spurgt ind til vores salg og beholdning af klubtøj. 

 

4. Nye tiltag fra bestyrelsen for 2024

 • Der er ikke nogen forslag fra bestyrelsen. Cykelmekaniker kursuset er allerede udsolgt. Ligeledes kommer der klubture som der sendes mere info ud omkring senere.

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2024

 • Ingen ændringer i kontingentet for 2024.

 

6. Behandling af indkomne forslag

 • Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2024

 • Lars K. fremlagde budget for 2024. Budget for 2024 blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

 

8.Valg:

 • Formand - Bestyrelsens forslag til ny formand er Per Lauridsen. Per blev valgt. Per fremlagde hvad han har gjort sig af tanker omkring klubbens fremtid og målgruppe. 

 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år                               

På valg: Lars K. Jensen, Per Lauridsen

 • Lars fortsætter i bestyrelsen. Karsten Buhl er valgt ind.

               

2 Suppleanter

På valg: Karsten Buhl og Preben Stausholm

 • Niels Bæk er valgt ind og Presse forsætter som suppleant.

 

Revisor samt revisorsuppleant                

På valg: Jørgen Tobiasen og Svend Ole Madsen

 • Ingen ændringer da Jørgen og Svend forsætter.

 

 

 

Valg til udvalgene. 

 

Arrangements/Klublokaleudvalget. 

  

Udvalget består af:

Arne Gram (formand)

Svend Christiansen

John Ewert

 • 1 medlem af bestyrelsen
 • Ingen ændringer i udvalget.

 

Tur udvalget:

 

Udvalget består af:

Torben Skot-Hansen (formand)

Per Lauridsen

 • 2 medlem af bestyrelsen
 • Henning Olesen blev valgt ind i udvalget.

 

Eventuelt:

Vi har i 2025 40 års jubilæum i klubben. Den kommende bestyrelse vil arbejde på hvordan det skal fejres. Indkomne forslag modtages gerne fra de øvrige medlemmer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     ECM generalforsamling 2024


         

Esbjerg, den 27. december 2023

Til medlemmer af

Esbjerg Cykle Motion                                                                                                               

 

GENERALFORSAMLING 2024

 

 

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes klubbens medlemmer hermed til ordinær generalforsamling.

                                    

Mandag, den 5. februar kl. 19.00  

Sted: Klublokalet på Sædding Fritidscenter, 6710 Esbjerg V.

Dagsordenen er som følger:

           1.Valg af dirigent. 

           2.Bestyrelsens beretning for 2023.

           3.Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2023. 

           4.Nye tiltag fra bestyrelsen for 2024.

           5.Fastsættelse af kontingent for 2024.

           6.Behandling af indkomne forslag.

           7.Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2024.

 

           8.Valg:

               Formand

               2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år                               

               På valg: Lars K. Jensen, Per Lauridsen                        

               2 Suppleanter  

               På valg: Karsten Buhl og Preben Stausholm

               Revisor samt revisorsuppleant.                   

               På valg: Jørgen Tobiasen og Svend Ole Madsen

                  Valg til udvalgene. 

               Arrangements/Klublokaleudvalget. 

     Udvalget består af:

        Arne Gram (formand)

        Svend Christiansen

        John Ewert

        + 1 medlem af bestyrelsen (HK)

      Turudvalget. 

      Udvalget består af:

Torben Skot-Hansen (formand)

Per Lauridsen

                 + 1 medlem af bestyrelsen (DE) 

        9.Eventuelt.

 

I henhold til vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være klubbens formand i hænde senest mandag d. 22. januar 2024. E-mail:   harald_knudsen@hotmail.com 

 

Bestyrelsen

                                 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat bestyrelsesmøde

 

Esbjerg Cykle Motion

d. 29 januar 2024

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 • Ingen kommentar

 

2. Godkendelse af dagsorden

 • Lars har gennemgået regnskabet for 2023. Ligeledes er budgettet præsenteret for dette år. 

 

3. Generalforsamlingen d.5/2

        - Indkomne forslag - Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.

        - Regnskab 2023 - Regnskabet er gennemgået for regnskabs år 2023 og godkendt af bestyrelsen.

        - Budgetforslag 2024 - Kontingent vil blive uændret for 2024. Budget forslag for dette år er ligeledes gennemgået og godkendt.

 

4. Kommende aktiviteter

 • Der arrangeres en klubaften med vedligehold af cykel hos MJ Bicycles. Invitation sendes ud til medlemmerne. 

 

5. Dato næste bestyrelsesmøde

 • Efter generalforsamligen d. 5/2 afholdes der bestyrelsesmøde.

 

6. Evt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           Referat bestyrelsesmøde mandag d.27/11 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat sidste møde

 • Der er ingen kommentar til det sidste referat.

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Generalforsamling 2024

 • Vi har gennemgået dagsordenen for generalforsamlingen d. 5/2 - 24. Lars laver beretningen for aftenen. Preben vil gerne tage opgaven som dirigent for mødet. 

 

4. Kommende arrangementer

 • Der er afholdes julefrokost i klublokalet d. 5/12. Der er indtil videre tilmeldt 30 medlemmer. Sidste frist er torsdag d. 30/11.

 

5. Initiativer 2024

 • Der undersøges om det kan lade sig gøre i januar måned at afholde en reparation/vedligeholdelses aften hos MJ Bicycles. Nærmere dato og info sendes ud til medlemmerne.

 

6. Evt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat ECM bestyrelsesmøde

mandag d. 2/10 2023


Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Der er ingen kommentar til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Siden sidst.

Der har været afholdt tur Gravel tur til Skjern samt Tørskind på racer. Begge ture var med

god tilmelding.

Hvad har vi på tapetet.

D. 12/10 afholdes der tur til Tønder og denne tur er udsolgt. Julefrokost afholdes i

klublokalet d.5/12. Arne Gram er kontaktet vedrørende valg samt bestilling af menu til

julefrokosten. Michael fra MJ Bicycles er blevet kontaktet og vil gerne inviter til

vedligeholdelses tips aften. Nærmere info bliver sendt ud til medlemmerne.

Generalforsamling 2024

Afholdes d. 5.februar 2024. Lars sender en dagsorden når den er klar.

Valg: Vi skal have kandidater til følgende.: Formand, 4 medlemmer: Per og Lars er på

valg, Karsten skal vælges formelt. 2 suppleanter, revisor og -suppleant og dirigent.

5. Næste møder.

Næste møde afholdes d. 27/11-2023. Dernæst d. 29/1-2024

6. Evt. Vi skifter over til vintertid d.29/10. Ændringer annonceres på hjemmesdien

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde d. 21/8 2023

 

 

Afbud: Harald

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

- Referatet er godkendt.

 

2. Siden sidst

- Vi har talt om antallet af deltagere til træningen. Per oplyser, at der har været god opbakning om torsdagen. Jan har afholdt nogle længere ture med god opbakning.

 

9medlemmer tager torsdag d. 24/8 til Tørskind.

 

Der er ikke kommet flere nye medlemmer i dette år. 

 

3. Planer for resten af året. Hvad og hvornår

- Julefrokost er foreløbig planlagt til d.5/12. Nærmere bekræftelse bliver meldt ud af Lars. 

Vi har talt om at lave en cykel vedligehold foredrag til foråret næste år. Per undersøger mulighederne hos en lokal cykelmekaniker.

Ligeledes vil der til foråret komme en opfølgning på hjerterstarter.

 

4. Formandsemner?

- Vi har talt om emner til formandsposten. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning.

 

5. Evt.

- Ny mødedato bliver d. 2/10 – 19.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde Esbjerg Cykle Motion


D. 19/6 - 2023


Konstituering af midlertidig formand indtil ny formand kan vælges på næste ordinære

generalforsamling.

- Harald har sagt ja til at tiltræde som midlertidig formand indtil ny kan vælges til næste

bestyrelsesmøde. Lars sender en mail til medlemmerne med information.

2. Nyt fra udvalg.

- Tirsdag d. 20/6 er der klubtur til Odsherred med god opbakning fra medlemmerne.

3. Planer for kommende periode.

- Som vi tidligere har gjort, så har vi talt om at lave en tur til Tørskind. Lars vender tilbage

med et nærmere tidspunkt.

4. Eventuelt.


Næste bestyrelsesmøde dato bliver d. 21/8-23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 20 februar

Med følgende dagsorden :

 1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden
  1. Ikke noget nyt.
 2. Nyt fra formanden.
  1. Ikke noget nyt.
 3. Konstituering af bestyrelsen.
  1. Der ikke ændringer i bestyrelsen, og den fortsætter derfor som hidtidig. Udvalgene fortsætter ligeledes som tidligere.  
 4. Nøgler ( Danni tag din nøgle med )
  1. Per har fået en nøgle til klublokalerne.
 5. Tønder tur d. 23/3
  1. Der er udsolgt til turen.
 6. Opstarts dag d. 26/3
  1. Der sendes en invitation med tilmelding ud til medlemmerne.
 7. Warvik bryggeri / Jan B angående storskærm cykelløb
  1. Der planlægges en øl smagnings tur til Warwik Bryggeri i Varde. Henning undersøger mulighederne.
  2. Vi har talt om visning af et cykelløb på storskærm i klubben. Der er ikke noget Wifi i klubben og vi ikke tilladelse til at bruge kommunens netværk. Vi har projektor og lærred så hvis der er nogle om der har noget stabilt mobilt internet eller idéer så er I velkommen.
 8. EVT
  1. Der bliver i denne tid opkrævet for kontigent. Til dem som har fået nyt betalingskort så modtager de en reminder om at opdater deres betalingskort.
  2. Der blev til generalforsamlingen forslået at ændre træningen om onsdagen til torsdag formiddag. Fremadrettet ændres de officelle træninger til torsdag kl. 9 og søndag kl 9. Gældende fra sæsonstart.

 

 

 

 1. Danni laver en gruppe på Facebook som køre sideløbende med vores officielle Facebook. Her kan medlemmerne lave opslag hvis der er nogle som gerne vil mødes og cykle sammen andre dage og tidspunkter.  Mere info sendes ud senere.
 2. Vi har talt om en mekaniker aften. Vi drøfter det igen på næste uge.
 3. Næste møde er mandag d. 17/4-23 kl. 19.00

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat generalforsamling 

Esbjerg Cykle Motion


Mandag d. 6. februar kl. 19.00


 1. Valg af dirigent. 

 • Preben Stausholm blev valgt som dirigent. 


 1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

 • Henning oplæste beretningen for 2022. Der blev forespurgt fra et medlem, at der ikke kommer en notifikation når der er nye opslag på vores hjemmeside. Danni sender info ud omkring opsætningen af Facebook.


 1. Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

 • Resultatet for 2022 er blevet gennemgået og godkendt.


   4.    Nye tiltag fra bestyrelsen for 2023

 • Der er ikke nogen nye tiltag.


   5.  Fastsættelse af kontingent for 2023

 • Ingen ændringer for prisen på kontigent i 2023.

   6.    Behandling af indkomne forslag. 

 • Forslag fra bestyrelsen at løbsudvalget nedlægges. (Vedtaget)

 • Forslag fra bestyrelsen at nedlægge betalingen for kaptajner.(Vedtaget)


   7.  Fremlæggelse af budget for 2023

 • Budget for 2023 er gennemgået og godkendt. 


   8. Valg:             

    2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år                               

Valgt i 2021                        Valgt i 2022         

                   Harald Knudsen (Valgt)           Lars K. Jensen

                   Henning Kristensen (Valgt)      Per Lauridsen

                   Danni Elten (Valgt)

 

        


2 Suppleanter                     

           Karsten Buhl og Preben Stausholm (Valgt)

Revisor samt revisorsuppleant.                   

           Jørgen Tobiasen og Svend Ole Madsen (Valgt)

 Valg til udvalgene -  Løbsudvalget. - Nedlagt

Udvalget består af:

        Henning Kristensen (formand) (Valgt)

        Jørgen Tobiasen (Valgt)

        Lars Klivager Jensen (Valgt)

                  + 1 medlem af bestyrelsen

             Arrangements/Klublokaleudvalget. 

  Udvalget består af:

        Arne Gram (formand) (Valgt)

        Svend Christiansen (Valgt)

        John Ewert (Valgt)

        + 1 medlem af bestyrelsen (HK)


 • Tur udvalget

                      Udvalget består af:

Torben Skot-Hansen (formand) (Valgt)

Per Lauridsen (Valgt)

                   + 1 medlem af bestyrelsen (DE) 


10. Eventuelt.

 • Der blev forslået at ændre vores træningstider til torsdag formiddage, da der ikke møder mange medlemmer op til træninger om onsdagen. Dette vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.


 • Flere medlemmer talte om, at de gerne vil have en notifikation fra vores hjemmeside når der er nye opslag. Bestyrelsen drøfter det på næste bestyrelsen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Esbjerg Cykle Motion

Bestyrelsens beretning for året 2022

 

Vi skriver nu året 2023, puha ja tiden løber, nu skal vi til at sige kan du huske 2022 …….. men der har da sket lidt i 2022, mere om det senere.

Klubben nærmer sig hurtig vores 40 års fødselsdag….. lige nu er vi kun 38 år, det vil betyde at vi har jubilæum om 

2 år, det skal da fejres sikken fest vi skal have.

Pr 1/1 var vi 83 medlemmer.  Det er 5 mindre end sidste år, og det er fordelt på 5 kvinder og 78 mænd.  Af den samlede medlemsskare er 71 over 60 år, og vores gennemsnitsår er 66,5 år 

Heraf har vi 1 æresmedlem nemlig Preben Stausholm

Vi må håbe på flere og yngre medlemmer.

 

Vi har et dejligt klublokale, med alt hvad der skal til for at bespise 37 personer, og det styrer Arne, Svend og John på glimrende vis, Tak til dem, Og vi håber de fortsætter lidt mere.

Mangler vi noget så skaffer Arne og Kurt det til en ”go” pris, det sidste vi har fået er vores køleskab som Arne skaffede   vi takker.

 

Husk at bruge vores hjemmeside, tilmeldinger, kalenderen, hvem er med på tur, kaptajn osv osv

Men husk lige ved adresseskift eller nyt betalingskort osv, at man selv skal gå ind på hjemmesiden og rette oplysningerne og ikke kasseren.

Har du nogle nye billeder eller retrobilleder send dem til Lars med en kommentar hvor de kommer fra osv, så lægger Lars dem ind på hjemmesiden.

 

Vi har også en facebook side, der bliver lagt ind om diverse cykelture, events og billeder fra forskellige aktiviteter i klubben. Del det, kom med en kommentar, syntes godt om, så spredes det mere rundt på facebook.

På facebook er det kun Per og Henning der kan skrive der, men send det til os så skal vi nok lægge det ind på facebook.

 

Preben, Kurt og Karsten har stillet 4 cykelkufferter til rådighed for klubbens medlemmer, lånet er gratis, dog med et depositum på 300kr.

Kufferterne bestilles via formanden og afhentes / returneres til klubben efter aftale med formanden.

 

Kaptajnsordningen

Hvis man er kaptajn en søndag, så har vi de sidste 9 år udlovet en flaske vin pr. tjans, eller købe nyt tøj for beløbet.

Sidste år ” glemte ” jeg at udlevere gaven,  men har med iaften til at udlevere.

 Onsdag har vi nedlagt at der er en kaptajn.

Men vi kan godt bruge flere som kaptajn i 2023, ring eller skriv til Henning

Hvis du har lyst til at hjælpe med det. 

 

Hermed et tilbageblik på 2022

Onsdag og søndags træning kunne vi godt bruge at der mødte flere op til træning, desværre kommer der ikke så mange de dage, men tirsdag formiddag er der rigtig stort fremmøde    dejligt    og tak til Kurt for at få tirsdags klubben til at køre rigtig godt

D 22/2 generalforsamling

Generalforsamling 22 deltager

Stjernetur 27/3

Her var der desværre kun 30 deltager. Så lidt underskud, det fortæller Lars lidt om.   Vi har besluttet at stoppe med det, for stort arbejde og for få deltager.

Opstarts dag 10/4

Opstarts dag med kaffe / rundstykker og en øl efter turen

Tøndertur i april

I april havde vi en tur til Tønder langs diget med 15 deltager, tak til Torben og Jan B også Preben for at lægge bil ( fejeblad ) til denne dag

 

Tirsdag lang tur 

Tirsdag har Jan B lavet nogle lange ture tak for det Jan

 

Jyllandsturen

D 20/6 – 23/6 havde vi Jyllandsturen  med 13 deltager.

Gravel tur

I september havde vi graveltur fra Skjern.     Skjern enge mm til Esbjerg i blæsevejr ( modvind ) 9 var med på turen. Tak til Niels og Hardy for turen.

Tøndertur

12/10 var der 17 med på turen til Tønder langs diget, atter i godt vejr, der blev lavet 2 hold. Tak til Jan B og Torben for en turen og til Preben for igen at være  ” fejeblad ” .

Førstehjælp

November var der førstehjælps kursus med Sten Worsøe fra Hjerteforeningen 15 deltager. Han gør det rigtig godt, og foreslog at vi næste år inviterer vores ”påhæng ”

 

Afslutningsfest

11/11 årets afslutningsfest 15 deltager og en stille rolig aften med go mad vin og øl

60 + Julefrokost

Julefrokost i tirsdagsklubben her var der 32 deltager som nogle blev til klokken 23 så det må have været en go fest

Afslutning

Når man kigger tilbage på 2022 tja…. Ja så er der da sket noget i klubben, desværre ikke så mange til onsdag / søndags træning men mon ikke 2023 bliver bedre, vi skal have luftet de grå hår, som der ikke er så meget af mere.

 

Til sidst en stor tak skal lyde til alle dem som har hjulpet med stort og småt, uden jeres hjælp kunne vi ikke opretholde dette aktivitets niveau.

Henning

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 23 januar

 

 1. Velkomst og evt nye emner til dagsorden.
  1. Der er ikke noget nyt
 2. Opstarts dag
  1. Opstart vil blive søndag d. 26/3-23
 3. Generalforsamling d. 6/2-23
  1. Regnskab for 2022 er gennemgået samt budget for 2023.
  2. Prisen for kontigent i 2023 fortsætter uforandret.
  3. Forslag til at løbsudvalget nedlægges. Derudover er der forslag til at nedlægge belønning til kaptajner.
 4. EVT.
  1. Harzen turen bliver ikke til noget, da der ikke er nogen tilmeldinger.
  2. Forslag til aften som drejer sig om cykelvedligeholdelse. 

 

 

Næste møde vil blive d. 20/2-23


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinært bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 7 november

Kl 1800

I klublokalet

Afbud: Danni

 Dagsorden med referat:

 1. Velkomst og evt nye emner til dagsorden.
 2. Nyt fra formanden. Intet til referat
 3. Generalforsamling   2023

Afholdes d.6/2. Henning laver dagsorden, som udsendes i uge 1

 1.  Nyt fra udvalgene :

 

Kaptajnsudvalget Der skal arbejdes på at få lavet en måde, så man kan se, hvem der dukker op til træningen søndag og onsdag. Det skulle gerne være klar til sæsonstart 2023

Løbsudvalget

       Tur udvalget   Turen til Sjælland er fuldbooket og turen til Harzen er slået op

       Arrangementsudvalget:  sæsonafslutningsfest,  60+ fest , foredrag, øl smagning mm Der tænkes på et foredrag om gamle Esbjerg – gerne relateret til cykling og der tænkes på noget ølsmagning

 1. EVT. Næste møde 23/1 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 4. oktober

Afbud: Preben og Carsten

Med følgende dagsorden:

 1. Velkomst og evt nye emner til dagsorden.
  1. Der er ingen nye emner.

 

 1. Nyt fra formanden.
  1. Der er kommet flere nye medlemmer til klubben.

 

 1. Alkohol og rygepolitik
  1. Vi har talt om de nye politikker og betydningen for vores forening. Blandt andet om at flytte vores køleskab og have et tomt skab til emballage.

 

 1. Førstehjælp kursus
  1. Per har haft kontaktet Hjerteforeningen. Der er adspurgt en dato i november. Mere info bliver sendt ud til medlemmerne.

 

 1. Foredrag - Erik Hilmer Krag (Barndommens by)
  1. Udsættes til næste bestyrelsesmøde. Da Preben ikke var deltagende.

 

 1.  Nyt fra udvalgene:

 

Kaptajns udvalget - Der er ikke længere træning om onsdagen

Løbs udvalget - Der er ikke nogle punkter

 

Tur udvalget Harzen og lange ture 2023. – Der laves et opslag om tilmelding til Harzen.     Der arrangeres nogle lange ture om tirsdagen næste år. Foruden Harzen arrangeres der en klubtur til Odsherred. Mere info kommer senere.

                  

Arrangementsudvalget:  Sæson afslutningsfest d. 11/11. 60+ fest d. 6/12. Nærmere info omkring tilmelding kommer senere.

 1. EVT.
  1. Næste møde dato bliver d. 7/11.
  2. Ribe holder en afdeling af Vintercup. Mere info ligger på vores hjemmeside.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 29 august

 

 1. Velkomst og evt nye emner til dagsorden
  1. Der er intet nyt.
 2. Nyt fra formanden
  1. Der er intet nyt.
 3. Vinter Cup
  1. Tilmelding d. 1/9. Der køres en afdeling afholdt af Ribe Cykelklub. Lars informerer medlemmerne.
 4. Førstehjælps kursus? 
  1. Der afholdes førstehjælps kursus. Mere info og dato sendes ud til medlemmerne.
 5. Nyt fra udvalgene:

Kaptajns udvalget - Der er ikke kaptajn om onsdagen længere.

Løbsudvalget (Stjernetur) - Der har ikke været mange deltagere til løbet i år. I forhold til hvor lang tid der bruges på planlægningen. Så bliver løbet derfor ikke til noget næste år.

Tur udvalget (Næste års ture. Harzen og ture i DK) - Der arrangeres tur til Harzen. Derudover arrangeres der en tur til Odsherred. Mere info kommer senere.

Arrangementsudvalget (Sæson afslutning og  juleafslutning) - Der planlægges et arrangement om Esbjergs historie. Der afholdes at afholde én julefrokost/sæsonafslutning. Datoen bliver d. 11/11. Mere info kommer senere.

 1. Eventuelt
  1. Generalforsamling afholdes d. 6/2 - 2023.
  2. Næste møde bliver d. 3/10.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 09.05.22

Afbud fra Danni

1. Nyt fra formanden (næstformanden)

Intet

2. Kaptajnsudvalg

Intet nyt

3. Turudvalg

Torben har færdiggjort turene

Der laves fremover længere ture den 1. tirsdag i måneden – nærmere herom vi mail

Der laves kun 1 fleredagstur i 2023

4. arrangementsudvalg

Sæsonafslutning søndag den 26.6. med pølser m.m.

5. Renovering af klublokaler

Lokalerne tømmes den 10.5.2022

Vi må forvente, at der bliver tale om stående morgenbrød et par gange herefter

Nyt gulv samt 35 nye stole

6. Evaluering af Stjerne-Tour

Kun 20 betalende deltagere (+ et par gratister)

Underskud på kr. 347

Det er nok sidste gang løbet afvikles

Afgøres endeligt til efteråret

Vi vil nok på et tidspunkt bruge ruterne som en træningstur for medlemmerne

7. Evt.

Vi afvikler en Tour de France klubtur den 3.7. til østkysten, hvor vi overværer turen.

Det bliver en tur på 2 x 80 km med medbragte madpakker m.m. – se hjemmesiden

8. Flytning af træningsdag fra onsdag til torsdag

Indtil videre ingen ændring

 

Esbjerg, den 10.5.22

Referent Preben 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion. Mandag d. 14 marts.

1.      Der ryddes op i kælderen medbring en ” skævbider ”.

a.      Der blev ryddet op i kælderen.

2.      Velkomst og evt nye emner til dagsorden.

a.      Ingen nye emner fra formanden.

3.      Nyt fra formanden.

a.      Der er ikke noget nyt.

4.      Konstituering af bestyrelsen.

a.      Den nuværende bestyrelse forsætter uforandret. Der er ingen ændringer i udvalgene.

5.      Øl tur Ribe 23/4.

a.      Henning har taget kontakt til Ribe Bryghus. Der arrangeres en tur og der laves et opslag om turen. Klubben betaler for tog transporten. Mere info omkring tilmelding kommer senere.

6.      Tour De France tur d.3/7

a.      Lars har foreslået en cykeltur tur retur til Sjølund. Der sendes mere info ud senere. Preben har tilbudt at køre følgebil.

7.      Tønder tur 24/3.

a.      Der er forsat en enkel plads tilbage til turen.

8.      Opstarts dag d 27/3.

a.      Klubben starter igen “sommer” træningen d.26/3 . Der startes op i klubben med rundstykker og kaffe.     

9.      Stjerne tur d 3/4.

a.      Vi talte om det praktiske omkring grill og afmærkning af ruten. Planlægningen forløber planmæssigt.

10.   Onsdag træning / Torsdags træning ?? Forslag på generalforsamling.

a.      Vi har drøftet emnet og aftalt at drøfte det igen til efterårs træningen. Kaptajnslisten er lavet for foråret.

11.   Eventuelt

a.      Lars K. er blevet kontaktet fra kommunen vedrørende vores stole og gulve som skal udskiftes. Lars kontakter vedkommende.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Referat Generalforsamling ECM

Mandag, den 28. februar kl. 19.00

Klublokalet på Sædding Fritidscenter, 6710 Esbjerg V.

·       Valg af dirigent. 

Preben Stausholm

·       Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Beretningen for 2021 blev oplæst af Henning. Notifikationer på Facebook opslag var der flere medlemmer, som ikke fik besked om. Der laves en vejledning så medlemmerne kan tjekke deres indstillinger på Facebook.

Der blev oplyst at Stjerne touren ikke kan findes på vores hjemmeside. Dette vil blive undersøgt.

Et medlem stillede spørgsmål til klubbens lave tilgang af nye medlemskaber. Der opfordres til, at medlemmerne bruger vores netværk. Så klubben igen kan få flere medlemmer. Emnet drøftes løbende til klubbens bestyrelsesmøder.

·       Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2021.

 Resultatopgørelsen for 2021 blev gennemgået og godkendt.

·       Nye tiltag fra bestyrelsen for 2022. 

Der er igen nye tiltag for 2022.

·       Fastsættelse af kontingent for 2022.

Der er ingen ændring for kontingentet dette år.

·       Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkommende forslag.

·       Budget 2022.

Budgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt.

·       På valg: Valgt i 2021

Lars K. Jensen

Per Lauridsen

To bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Valgt i 2020:

Henning Kristensen (genvalgt)

Harald Knudsen (genvalgt)

Danni Elten (genvalgt)

To Suppleanter Karsten Buhl og Preben Stausholm 

Revisor samt revisorsuppleant. Jørgen Tobiasen (genvalgt), Svend Ole Madsen (genvalgt)

Valg til udvalgene:

Løbsudvalget. 

Udvalget består af:

Henning Kristensen (formand) (genvalgt)

Jørgen Tobiasen (genvalgt)

Lars Klivager Jensen (tilkommet i 2019) (genvalgt)

Et medlem af bestyrelsen

·       Arrangements/Klublokaleudvalget. 

Udvalget består af:

Arne Gram (formand) (genvalgt)

Svend Christiansen (genvalgt)

John Ewert (genvalgt)

Et medlem af bestyrelsen (Henning) (genvalgt)

·       Turudvalget. 

Udvalget består af:

Torben Skot-Hansen (formand) (genvalgt)

Per Lauridsen (genvalgt)

1 medlem af bestyrelsen (Danni Elten) (genvalgt)

·       Eventuelt.

Ribe Bryghus d.23/4. Sæson opstart d.26/3. Stjerne tour d.3/4.

Forud for generalforsamlingen, så er vi er blevet kontaktet af formanden for Vestkystløbet. Der skal bruges et medlem til at køre forrest for Vestkystløbet. Dette grundet at Preben Stausholm, som har haft tjansen i en del år stopper. Kurt Nørby overtager opgaven efter Preben.

Der laves fremover kun 1 tur med overnatning om året i Tour udvalget. Derudover planlægges der flere længere træningsture med 60’er klubben når vejret tillader det. Disse ture vil blive meldt ud til medlemmerne.

Et medlem stillede spørgsmål til vores træningsdage, og foreslog at træningen kunne flyttes fra onsdag til torsdag. Dette skulle være grundet at flere medlemmer deltager om tirsdagen. Forslaget tages med til næste bestyrelsesmøde d. 14/3.

Der blev forslået at arrangere en cykeltur når Tour De France kommer til sydjylland. Dette vil også blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2021

 

Vi skriver nu 2022, puha ja tiden løber, selvom 2021 har været lidt ” lang ”pga corona, ligesom 2020 også var, men der er da alligevel været lidt ”gang i den ” mere om det senere.

Klubben nærmer sig med hastige skridt de 40 år….. lige nu 38 år ung så vi skal vel have en fest til den tid.

Pr 1/1 var vi 88 medlemmer, det er desværre 10 mindre end sidste år, og det er fordelt på 7 kvinder og 81 mænd. Af den samlede medlemsskare er 29 over 70 år, heraf har vi 1 æresmedlem nemlig Preben Stausholm.

Vi må jo håbe på en tilgang af nye medlemmer ( yngre )

Sidste år mistede vi jo desværre Bertil Grandt i en grim ulykke. Så i respekt for Bertil blev vores Sild tur aflyst.

 

Vi har et dejligt klublokale, med alt hvad der skal til for at bespise 37 personer, og det styrer Arne, Svend og John på glimrende vis.  Tak til dem.   Mangler der noget i køkkenet, så skaffer Arne eller Kurt det til en ”go” pris.

I april havde vi så indbrud og fik stjålet for ca 1000 kr det er jo noget øv.

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt, det er nemt med tilmeldinger, hvem skal med på tur, kaptajn i dag osv osv.

Men husk lige ved adresseskift eller nyt betalingskort osv, at man selv skal gå ind på hjemmesiden og rette oplysningerne og ikke kassereren.

Har man nogle billeder nye eller ”retro” send dem til Lars med en kommentar om hvor de kommer fra osv. så lægger Lars dem ind på hjemmesiden.

 

Vi har også en facebook side, der bliver der også lagt ind om diverse cykelture, Stjernetur, events og billeder fra forskellige aktiviteter i klubben. Del det, kom med en kommentar, syntes godt om så spredes det mere rundt på facebook.

Preben og Kurt har stillet 4 cykelkufferter til rådighed for klubbens medlemmer, lånet er gratis, dog med et depositum på 300 kr, som selvfølgelig betales tilbage, hvis kufferterne er ok ved tilbagelevering. Kufferterne skal bestilles via formanden og afhentes / returneres til klubben ifbm klubtræning eller bestyrelsesmøder.

Kaptajnsordningen

Hvis man er kaptajn en onsdag eller søndag, så har vi de sidste 8 år udlovet en flaske vin pr. tjans, dette er gjort for at få flere til at melde sig som kaptajn. Vi kan godt her i 2022 bruge nogle ”nye” som kaptajn, så meld jer på banen…. Ring eller skriv til Henning.

Hermed et tilbageblik på 2021

Onsdags og søndags træning her kunne vi godt bruge at der mødte flere op til træning, desværre kommer der ikke så mange de dage.

2021 var ligesom 2020 i coronaens tegn, men vi har da formået at holde lidt gang i klubben

28/3 opstarts dag uden kaffe/rundstykker 8 deltager i hårdt blæsevejr

10/4 Tønder tur langs diget, 14 deltager i flot solskin, sne dagen før og sne næste dag.

11/5 60+ klubben starter op med kaffe og rundstykker 14 til kaffe og 18 på cykel.

14/6  kunne vi endelig afholde generalforsamling. Her kom der 18 ECM er

20/6 – 23/6 Nordenfjordstur med 15 deltager med tog fra Guldager. Preben kørte cyklerne til                           Struer. ( tak Preben ) dag 1 regn ellers ok vejr.

27/6 Sæsonafslutning med pølser osv. desværre kun 10 deltager

7/10  16 mand på tur til Tønder langs diget. Atter i solskin og igen tak til Preben for at være følgebil.

25/10 Førstehjælps kursus med 15 deltager, et rigtig godt kursus. Det kan man ikke få nok af, så det vil blive gentaget senere..

5/11  Afslutningsfest med 18 deltager go mad,  en stille og rolig aften.

16/11 Foredrag Jorden Rundt med Nicolai Bangsgaard som vi havde sammen med Tarp spinning 40 deltager, desværre kun 11 her fra ECM.

22/11  60+ julefrokost her var der 30 deltager og igen go mad, en go dag i mange timer før de sidste gik hjem…………

60 + klubben

En rigtig go opfindelse, men desværre pga corona var det de første måneder kun cykling og i små hold.  Men senere kunne vi igen få vores kaffe / rundstykker inden cykelturen, og en enkelt øl eller vand når vi kom hjem + en go gang social snak.

En tak til Kurt, for hans arbejde med at få 60+ til at fungere, handler ind ( helst i tilbud ) lave kaffe,

dække bord, tømme opvaskemaskine, rute kaptajn

 

Afslutning

Når man så kigger tilbage på 2021  tja…. der er da sket noget i klubben, foråret var jo lukket ned, men mon ikke at 2022 bliver bedre, vi kan kun håbe, og så kommer vi stærkt tilbage.

Men en lille opfordring mød nu op til træning, vi trænger til at komme ud og få luft i de grå hår, som der ikke er så meget af mere.

Til sidst en stor tak skal lyde til alle dem som har hjulpet med stort og småt, uden jeres hjælp kunne vi ikke opretholde dette aktivitets niveau.

 Henning

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT:

Bestyrelsesmøde mandag d.14/2 2022 

Afbud: Danni, Preben og Carsten

Per L valgt som referent

Ad 1: Nyt emne til dagsorden: Klubtilbud om at købe kommende Rolf Sørensen bog.

Vi besluttede at Henning sørger for at sende det ud som et medlemstilbud – kontakter forlaget inden det sendes ud. Lars ordner det praktiske i forhold til at betalingen går ind samtidig med bestilling.

Ad 2: Opstartsdag

Bliver den 27.3.2022. Vi starter som traditionen plejer at være med kaffe/rundstykker kl 9 og slutter med tilbud om øl/pølser ved afslutningen. Harald kontakter vores udvalg mht grill, pølser mm, så de er klar.

Ad 3: Stjernetur: Lars har styr på rutegodkendelser og der er truffet aftale med Tjæreborg Fritidscenter om at låne cafeteriet. Henning kontakter dem ca 14 dage før. Lars lægger ruterne ind, når der er overblik over evt. vejarbejder.

Ad 4: Øl tur: Henning arbejder videre med at arrangere en social tur til Ribe – med tog – en gang i foråret.

Ad 5: Generalforsamling: Henning gennemgik dagsordenen. Vi foreslår Preben som dirigent. Ingen indkomne forslag. Lars gennemgik regnskabet, som blev underskrevet af bestyrelsen.

Ad 6: Evt. Ingen punkter

Mødet afsluttet kl 18.30

 

Per L/referant 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat Bestyrelsesmøde d. 29.11.2021

Afbud: Per, Karsten og Preben.

 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden.

a.      Ingen nye emner.

2.      Nyt fra formanden.

a.      Gulvet skal skiftes i klublokalet. Der skal sættes nye propper på stolene, men kommunen er ved at undersøge om der er økonomi.

b.      Hjemmeside. Vi har snakket om at opdatere vores billeder under bestyrelsen.

3.      Generalforsamling 2022

a.      Datoen bliver d. 7/2. Henning, Harald og Danni er på valg til bestyrelsen. Der bliver sendt en indkaldelse til medlemmerne efter nytår.

4.      Nye priser på tøj

a.      Priserne på vores klub tøj er steget hos vores leverandør, når vi bestiller tøj. Der kan fremover bestilles 5 stk. tøj af gangen. Dog skal vi bestille 20 stk.

5.       Nyt fra udvalgene:

Kaptajns udvalget - Alle har fået vin og tøj.

Løbsudvalget - Stjernetour - Flyer er sendt ud til flere hold om info for vores løb.

Tur udvalget - Harzen turen bliver ikke til noget da hotellet er booket. Vi bestiller i god tid for 2023.

       Arrangementsudvalget: Sæson afslutnings fest – 60+ fest - juleafslutning

God tilslutning til sæsonafslutning og 60+ fest. Juleafslutning med gløgg og æbleskiver afholdes d. 12/12. Nærmere info sendes til medlemmerne.

6.      Eventuelt - Næste bestyrelsesmøde d. 24.01.2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                    Referat bestyrelsesmøde 

Mandag d. 9 august kl. 19.00

Ikke deltagende: Preben og Karsten

 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

2.      Nyt fra formanden

3.      Vinter cup

Gennemføres efter planen i år. Flere fra klubben deltager.

4.      Førstehjælpskursus

Der er forespurgt vedrørende et opfølgende kursus. Det forventes at blive afholdt oktober måned. Når der er mere info meldes det ud på vores hjemmeside.

5.      EL cykler

Stadig ikke aktuelt i klubben, men emnet er drøftet. Tages op igen når/hvis det bliver aktuelt.

6.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajnsudvalget

Der er god tilmelding af kaptajner.

Løbsudvalget (Stjernetur)

Diverse ansøgninger er sendt. Alt går som det skal i forhold til planlægningen.

Tur udvalget

(Næste års ture bla. Harzen / Mallorca) – Der planlægges en tur til Harzen næste år.   Mere info kommer senere.

Uden for klubben regi planlægges der en tur til Mallorca. Der vil blive lagt et opslag ud på vores hjemmeside med mere information om turen. Henning drøfter det med den ansvarlige for turen.

 Arrangementsudvalget (Foredrag d 16/11, sæsonafslutning og juleafslutning)

Planlægningen omkring foredraget forløber planmæssigt. Sæsonafslutningen d. 5/11. Juleafslutning d. 12/12. Mere info senere.

7.      Evt

Tøj levering på nuværende tidspunkt 10 til 12 uger. Der skal bestilles minimum 10 stk. dog i forskellige størrelser.

Næste bestyrelsesmøde bliver rykket til d. 11/10.

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 28/6-2021

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden.

2. Godkendelse af generalforsamlingsreferat fra d. 14. juni 2021 – Referatet er godkendt. Konstituering af bestyrelsen

- Lars Klivager Jensen - Kasserer

- Danni Elten - Sekretær

- Henning Kristensen - Formand

- Harald Knudsen – Næstformand

- Per Lauridsen - Medlem

Fordeling af udvalgsposter:

- Løbsudvalg - Lars K Jensen og Jørgen Tobiasen. Bestyrelsens repræsentant Henning Kristensen

- Tour udvalget – Torben Skot Hansen og Per Lauridsen. Bestyrelsens repræsentant Danni Elten

- Arrangements udvalg – Arne Gram, Svend Christiansen og John Ewert. Bestyrelsens repræsentant Harald Knudsen.

3. Fastsættelse af datoer for møderække – 9/8 og 4/10.

4. Cykeltøj - Lars undersøger hvor lidt tøj vi kan bestille af gangen. Vi skal ikke have et stort lager af størrelser som ikke bliver solgt. Lars undersøger hos vores tøj leverandør hvilke muligheder der er for bestilling af tøj.

5. Løbsudvalget: Stjerneløbet – Der arbejdes fra august/september med at få godkendelse til løbet. Løbet afvikles d. 3. april 2022.

6. Tur udvalget - Harzen tur planlægges igen til næste år. Der arbejdes på andre ture. Mere info om turene senere.

7. Arrangementsudvalget - D. 6/7 grilles der pølser i 60’er klubben. Der planlægges et foredrag omkring november måned. Mere information senere. Der er talt om et genopfriskningskursus i førstehjælp. Henning undersøger nærmere.

8. El cykler – Vi har talt om hvordan vi som klub skal forholde os til medlemmer som kommer til træning på elcykler. Vi tager det op løbende på vores bestyrelsesmøder.

9. Foredrag – Nikolai Bangsgaard har cyklet jorden rundt. Foredrag afholdes på Bryndum skole d. 16/11. Der skal laves en invitation til medlemmerne. Preben og Lars tager sig af planlægningen omkring arrangementet.

10. Eventuelt -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat generalforsamling

Mandag d. 14-06-2021

18 medlemmer deltog på generalforsamlingen

Preben Stausholm blev valgt som dirigent

Bestyrelsens beretning for det forgangne år - Oplæst af Henning og godkendt af medlemmerne.

Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 - Regnskab for 2020 er gennemgået og godkendt af medlemmerne.

Nye tiltag fra bestyrelse 2021 - Der er ingen nye tiltag.

Fastsættelse af kontingent 2021 - Ingen ændringer.

Behandling af indkomne forslag - En deltager fremlagde et forslag om at droppe vin til kaptajner. Bestyrelsen mener dog, at det generelt er et mindre beløb klubben bruger på udgifter til vin. Og som der er råderum til i vores økonomi.

Henning sendte seddel rundt omkring ønske om flere kaptajner.

Fremlæggelse af budget 2021 - Budget blev fremlagt for deltagerne.

Valg:

Til bestyrelsen er der følgende valgt ind for 2 år: Lars Klivager Jensen samt Per Lauridsen.

Suppleanter: Karsten Buhl samt Preben Stausholm tiltræder som suppleanter

Revisor samt revisor suppleant: Jørgen Tobiasen og Svend Ole Madsen.

Udvalgene: Løbsudvalget - Genvalgt

Arrangementsudvalget - Genvalgt

Tur udvalget - Genvalgt

Eventuelt: Følgende spørgsmål blev stillet under eventuelt.

- Tøj leverance. Hvis medlemmer ønsker bestemte størrelser. Vi har en større beholdning af små størrelser trøjer og handsker som ikke bliver solgt. Pt skal vi bestille et større stk. antal når vi bestiller tøj hos leverandøren. Emnet tages op i bestyrelsen.

- Kan laves en regel, at man skal have klubtøj på til træning? - Bestyrelsen ønsker ikke at gøre klubtøjet til et krav, men ser gerne alle til træning i klubtøj.

- Medlemmer der kommer til arrangementer men som ikke kommer og træner i klubben. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

- Ønske om bænke i skolegården. Henning fortæller, at det vil kommunen ikke gå med til.

- Træningstider i klubben. Forslag om at ændre onsdagen til torsdagen grundet tirsdags træning.

Der er tidligere forsøgt med ændrede træningstider, dog uden at have den store påvirkning på antallet der møder op til træning. Emnet drøftes løbende på bestyrelsesmøderne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esbjerg cykle motion

Bestyrelsens beretning for året 2020

Vi skriver nu 2021, ja tiden løber afsted, selvom 2020 har været lidt for ” lang ” der var jo noget der skulle overståes, nå mere om det senere.

Klubben nærmer sig 40 års jubilæum…. Nå ja vi er jo kun 36 år gammel men alligevel.

Vi er nu 98 medlemmer 7 kvinder og 91 mænd og de

27 af dem er +70 år. Vi har en gennemsnitsalder på 65 år….. Det her var i Januar 2020, så Lars har måske et andet tal.

Heraf er der 1 æresmedlem, Preben Stausholm, vi mistede jo desværre Søren Boysen i 2020.

Vi nåede, at få det meste overdraget af Søren inden, og dejligt at Lars var villig til at overtage posten som kasserer.

I bestyrelsen stoppede Carsten i foråret, vi her i klubben vil takke Carsten for hans indsat gennem mange år.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi ikke mere giver gaver til rund fødselsdag, guldbryllup osv.

Vi kan jo desværre glemme nogen, og så er det bedre, at helt afskaffe det.

Men når et medlem går bort sender vi selvfølgelig en bårebuket.

Vi har et dejligt klublokale, med alt hvad der skal til for at bespise 37 personer, og det styrer Arne, Svend og John på glimrende vis, Tak til dem. Mangler der noget i køkkenet, så skaffer Arne eller Kurt det til en ”go” pris.

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt, nemt med tilmeldinger, hvem skal med på tur, kaptajn i dag osv osv,

men husk lige ved adresseskift eller nyt betalingskort osv, at man selv skal gå ind på hjemmesiden og rette oplysningerne, og ikke kasseren.

Har man nogle gode billeder så send dem til Lars, så bliver de lagt ind på hjemmesiden

Vi har også en Facebook side, der bliver der også lagt ind om diverse cykleture, Stjernetur, events og billeder fra forskellige aktiviteter i klubben. Del det, kom med en kommentar, syntes godt om, så spredes vi noget mere.

Preben og Kurt har stillet 4 cykelkufferter til rådighed for klubbens medlemmer, lånet er gratis, dog et depositum på 300 kr. som selvfølgelig tilbage betales, hvis kufferten er ok ved tilbagelevering.

For at låne en kuffert skal man naturligvis være medlem af klubben, ligesom man ikke kan låne dem til personer som ikke er medlem ( dette kan dog aftales mod en betaling på 500 kr ) kufferterne skal bestilles via formanden og afhentes / returneres til klubben ifm. Klubtræning eller bestyrelsesmøder.

Kaptajnsordningen

Hvis man er kaptajn en onsdag eller søndag, så har vi de sidste 7 år udlovet en flaske vin pr. tjans, dette er blevet gjort for at få flere til at melde sig til at være kaptajn, vi kan godt her i 2021 bruge nogle ”nye” som kaptajn, så meld jer på banen.

Ring eller skriv til Harald som står for kaptajnsudvalget.

Hermed et tilbageblik på året 2020

2020 i Coronaens tegn, ja puha, men alligevel har vi nået lidt :

Den 6/1 Garmin kursus i samarbejde med DGI 10 deltagere

Den 7/1 startede 60+ klubben i sol og med 16 deltager.

Den 10/1 var der ølsmagning med Ølværket, og Tapas til, her var der 20 deltager, som senere blev til en lile fest.

Den 3/2 afholdt vi generalforsamling her var der 21 deltager.

Den 6/3 var det så tid til vinsmagning, italienske vine blev præsenteret af lokal vinimportør fra familien Grandt. Her var der 28 deltagere.

Den 9/3 var der så førstehjælps kursus med DGI

17 deltagere, som fik lært meget den dag. Det kan man ikke lære nok om.

Ja så var det her, at Coronaen slog igennem, og vores arrangementer i klubben er sat på stand by

Men træningen onsdag og søndag fortsatte, dog med afstand og kun 10 på hver hold. Desværre kommer der ikke så mange til træning, som man kunne ønske sig.

Heldigvis nåede vi at afholde vores ture Jylland på langs med 14 deltager i juni og i august Fyn på tværs med 12 deltager, begge ture var atter en succes, takket være Torben og Lars som har lavet et stort stykke arbejde med at få det hele på plads. På trods af Corona.

Vi måtte aflyse vores opstart dag hvor vi plejer at få rundstykker, og en øl / pølse ved hjemkomst, Stjernetur, Harzen tur, foredrag, Egtved tur, vintercup, afslutningsfest og julehyggedag, osv. osv. øv øv.

60 + klubben

En rigtig god opfindelse, som nævnt lige før startede vi op den 7/1, og de første måneder gik fint med rundstykker osv, i klublokalet.

Der skal lyde en tak til Kurt, for hans arbejde med at få 60+ til at fungere, handler ind ( tilbud ) lave kaffe, dække bord, tømme opvaskemaskine, rute kaptajn.

Pludselig måtte vi ikke bruge lokalet mere, hvad gør man så…. Jo kaffe/rundstykker og øl i skolegården, som var delt op, fint vejr så der kom op til 28 deltager, der blev selvfølgelig lavet 3 hold med max 10 på hver.

Det fungerede så fint, indtil vi heller ikke kunne det mere, men alligevel kommer der en fast gruppe hver tirsdag og cykler en tur.

Afslutning

Når man så kigger tilbage på 2020 ja så siger vi jo nok puha godt vi er i 2021, men vi nåede jo alligevel lidt i 2020, og hvis vi ikke måtte lukke ned, så vil jeg trods alt sige, at der stadig er ” gang ” i klubben, med al det der ikke nåede at blive til noget.

Men vi kommer stærkt tilbage, med diverse arrangementer osv, og så lige en lille opfordring mød op til træning, vi trænger til at komme ud og få vind i det grå hår, som der ikke er så meget af mere.

Til sidst en stor tak skal lyde til alle dem som har hjulpet med stort og småt, uden jeres hjælp kunne vi ikke opretholde dette aktivitets niveau.

Henning

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Deltagere: Henning, Lars, Harald og Danni 

Mandag d. 24. maj 2021

I klublokalet

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden. - Der er ikke nogen nye emner til dagsordenen.

2. Nyt fra formanden – Der er ikke nogen nye emner til dagsordenen.

3. Gang i ECM igen – 60’er klubben er kommet i gang efter den lange tid uden at kunne mødes i klubbens lokale. Generelt opleves der på nuværende tidspunkt ikke den store tilmelding til onsdag og søndags træning.

4. Stjernetur - Dette års stjernetur blev grundet Corona aflyst. Næste års Stjerne tur er planlagt til afholdelse d. 3/4 – 2022.

5. Generalforsamling – Dette år generalforsamling afholdes i klublokalet d.14/6. Der udsendes en invitation til medlemmerne pr mail. Vi har til bestyrelsesmødet godkendt klubbens budget samt regnskab.

Til generalforsamlingen er der valg til to bestyrelsesposter.

6. EVT.

4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 30. november

Deltagere: Henning, Lars, Harald og Danni

 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

a.      Ikke noget nyt.

2.      Nyt fra formanden

a.      Ikke noget nyt.

3.      Generalforsamling 2021

a.      Der planlægges at afholde generalforsamling d. 1. februar. Dog kræves det at forsamlingsforbuddet hæves. Eventuel anden dato vil blive meldt ud til medlemmerne. Til generalforsamlingen skal der findes ét bestyrelsesmedlem samt to suppleanter. 14 dage inden generalforsamlingen skal eventuelle forslag være modtaget af bestyrelsen.

4.      Hjemmeside

a.      Vi har snakket om vores hjemmeside og gennemgået eventuelle ændringer og rettelser

 

5.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajnsudvalget - Der er uddelt vin til dem som har været kaptajn.

Løbsudvalget

Stjerne tour - Der er gang i planlægningen, og alt forløber foreløbigt planmæssigt.

Tur udvalget – Vi har tre ture til næste år. Dog er der kun én tilmeldt Harzen turen. Hvis der ikke kommer flere tilmeldinger midt december bliver turen aflyst.

Arrangementsudvalget – Der er pt ikke nogen arrangementer.

 

6.      EVT.

a.      Næste bestyrelsesmøde d. 18/1 – 17.30.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 12 oktober kl. 19.00

Fraværende: Harald 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

a.      Henning har fået kaptajnslisten af Søren i forhold til vin.

2.      Nyt fra formanden

a.      Henning og Lars har taget kontakt til vores bank i forhold til diverse dokumenter, som skal underskrives.

3.      Hjemmeside

a.      Vi har kigget vores hjemmeside igennem for eventuelle ændringer. Vi fortsætter med at lave tilretninger når de ses.

4.      Evaluering på sæson 2020 / tirsdags klubben

a.      Tirsdags klubben har været godt besøgt. Vi har dog ikke tilbudt kaffe og rundstykker inden turene, da vi fra kommunen er blevet anbefalet ikke at afholde sociale arrangementer i klubben. Vi har afholdt to klub ture med stor succes. Onsdag og søndags træningerne har også været afholdt.

5.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajns udvalget - Ikke noget nyt 

Løbs udvalget - (Stjernetur) - Der er lavet ansøgning om at benytte foyéen på skolen. Der er ligeledes ansøgt hos kommunen og politi. Vi har lagt løbet på motionscykelløb.dk

Tur udvalget - Næste års ture - Der er ved at blive planlagt to andre ture til næste år foruden vores Harzen tur. Mere information senere. Datoerne bliver henholdsvis 20 juni til 23 juni samt 20 august - 23 august.

 Arrangements udvalget - (Sæson afslutning og juleafslutning) - Der er pt ikke planlagt nogle arrangementer grundt Corona. Der meldes ud hvis der skulle komme andre ændringer.

6.      EVT. - Vi har drøftet generalforsamling til næste år.

 

Næste møde bliver d. 30/11

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

 

Mandag d. 7. september

Ikke deltagende: Harald

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

2.      Nyt fra formanden

3.      Vinter cup – Der har været afholdt møde i udvalgt. Men da ikke alle klubber ville kunne imødekomme kravene i forhold til Corona situationen, er løbet i år desværre aflyst.

4.      Ny til bestyrelsen – Der er talt med eventuelle relevante personer som kunne tænke sig at bidrage. Der er ikke taget nogen beslutning på nuværende tidspunkt.

5.      Tørskind – Turen blev aflyst

6.      Konstituering – Lars Klivager Jensen er pr. 1/10 ny konstitueret kassér i klubben.

7.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajnsudvalget – Der er ikke noget nyt.

Løbsudvalget (Stjernetur) – Arbejdet med at arrangere løbet er i gang. Mere info bliver udsendt længere hen i planlægningen.

Tur udvalget (Næste års ture blandt andet Harzen) – Der er reserveret 10 dobbeltværelser og 5

enkle værelser. Mere info bliver udsendt På Facebook samt på hjemmesiden. Der arbejdes

derudover på andre ture, mere info når disse er klar.

Arrangementsudvalget (Foredrag, Sæson afslutning og juleafslutning) D. 14/10 afholdes der i samarbejde med Tarp Spinning foredrag med Nikolai Bangsgaard som har cyklet jorden rundt på 4 år. Mere info bliver udsendt til medlemmerne. Sæson afslutning bliver d.30/10 . Juleafslutning d.13/12. Julefrokost 60+ d. 7/12.

8.      EVT. – Næste møde d. 12/10

Referent: Danni Elten


 

 

                                               
 
    
 07.09.2020 Indkaldelse Referat  
 10.08.2020 Indkaldelse Referat 
 08.06.2020 Indkaldelse Referat 
 17.02.2020 Indkaldelse Referat 
 03.02.2020 Indkaldelse Referat Beretning
    
05.02.2018
Indkaldelse  Referat  Beretning 
21.02.2018
Indkaldelse  Referat  
15.03.2018 Kaptajnsmøde   Kaptajnsmøde  
26.03.2018 Indkaldelse  Referat  
07.05.2018  Indkaldelse  Referat  
04.06.2018  Indkaldelse  Referat  
06.08.2018  Indkaldelse  Referat  
01.10.2018  Indkaldelse  Referat  
03.12.2018    Referat  
21.01.2019    Referat  
  
04.02.2019 Indkaldelse Referat 
11.02.2019 Indkaldelse Referat  
18-03-2019 
Indkaldelse  Referat  
06-05-2019Indkaldelse Referat
   
17-06-2019Indkaldelse Referat  
05-08-2019IndkaldelseReferat 
02-09-2019IndkaldelseReferat 
07-10-2019IndkaldelseReferat 
04-11-2019IndkaldelseReferat 
20-01-2020Indkaldelse  Referat
 
 
 
 
 
 
           

 


 

 

  

Vores Sponsorer