REFERATER

 

Esbjerg Cykle Motion

 

Referat generalforsamling

Mandag d. 14-06-2021

18 medlemmer deltog på generalforsamlingen

Preben Stausholm blev valgt som dirigent

Bestyrelsens beretning for det forgangne år - Oplæst af Henning og godkendt af medlemmerne.

Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 - Regnskab for 2020 er gennemgået og godkendt af medlemmerne.

Nye tiltag fra bestyrelse 2021 - Der er ingen nye tiltag.

Fastsættelse af kontingent 2021 - Ingen ændringer.

Behandling af indkomne forslag - En deltager fremlagde et forslag om at droppe vin til kaptajner. Bestyrelsen mener dog, at det generelt er et mindre beløb klubben bruger på udgifter til vin. Og som der er råderum til i vores økonomi.

Henning sendte seddel rundt omkring ønske om flere kaptajner.

Fremlæggelse af budget 2021 - Budget blev fremlagt for deltagerne.

Valg:

Til bestyrelsen er der følgende valgt ind for 2 år: Lars Klivager Jensen samt Per Lauridsen.

Suppleanter: Karsten Buhl samt Preben Stausholm tiltræder som suppleanter

Revisor samt revisor suppleant: Jørgen Tobiasen og Svend Ole Madsen.

Udvalgene: Løbsudvalget - Genvalgt

Arrangementsudvalget - Genvalgt

Tur udvalget - Genvalgt

Eventuelt: Følgende spørgsmål blev stillet under eventuelt.

- Tøj leverance. Hvis medlemmer ønsker bestemte størrelser. Vi har en større beholdning af små størrelser trøjer og handsker som ikke bliver solgt. Pt skal vi bestille et større stk. antal når vi bestiller tøj hos leverandøren. Emnet tages op i bestyrelsen.

- Kan laves en regel, at man skal have klubtøj på til træning? - Bestyrelsen ønsker ikke at gøre klubtøjet til et krav, men ser gerne alle til træning i klubtøj.

- Medlemmer der kommer til arrangementer men som ikke kommer og træner i klubben. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

- Ønske om bænke i skolegården. Henning fortæller, at det vil kommunen ikke gå med til.

- Træningstider i klubben. Forslag om at ændre onsdagen til torsdagen grundet tirsdags træning.

Der er tidligere forsøgt med ændrede træningstider, dog uden at have den store påvirkning på antallet der møder op til træning. Emnet drøftes løbende på bestyrelsesmøderne.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Deltagere: Henning, Lars, Harald og Danni 

Mandag d. 24. maj 2021

I klublokalet

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden. - Der er ikke nogen nye emner til dagsordenen.

2. Nyt fra formanden – Der er ikke nogen nye emner til dagsordenen.

3. Gang i ECM igen – 60’er klubben er kommet i gang efter den lange tid uden at kunne mødes i klubbens lokale. Generelt opleves der på nuværende tidspunkt ikke den store tilmelding til onsdag og søndags træning.

4. Stjernetur - Dette års stjernetur blev grundet Corona aflyst. Næste års Stjerne tur er planlagt til afholdelse d. 3/4 – 2022.

5. Generalforsamling – Dette år generalforsamling afholdes i klublokalet d.14/6. Der udsendes en invitation til medlemmerne pr mail. Vi har til bestyrelsesmødet godkendt klubbens budget samt regnskab.

Til generalforsamlingen er der valg til to bestyrelsesposter.

6. EVT.

4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 30. november

Deltagere: Henning, Lars, Harald og Danni

 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

a.      Ikke noget nyt.

2.      Nyt fra formanden

a.      Ikke noget nyt.

3.      Generalforsamling 2021

a.      Der planlægges at afholde generalforsamling d. 1. februar. Dog kræves det at forsamlingsforbuddet hæves. Eventuel anden dato vil blive meldt ud til medlemmerne. Til generalforsamlingen skal der findes ét bestyrelsesmedlem samt to suppleanter. 14 dage inden generalforsamlingen skal eventuelle forslag være modtaget af bestyrelsen.

4.      Hjemmeside

a.      Vi har snakket om vores hjemmeside og gennemgået eventuelle ændringer og rettelser

 

5.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajnsudvalget - Der er uddelt vin til dem som har været kaptajn.

Løbsudvalget

Stjerne tour - Der er gang i planlægningen, og alt forløber foreløbigt planmæssigt.

Tur udvalget – Vi har tre ture til næste år. Dog er der kun én tilmeldt Harzen turen. Hvis der ikke kommer flere tilmeldinger midt december bliver turen aflyst.

Arrangementsudvalget – Der er pt ikke nogen arrangementer.

 

6.      EVT.

a.      Næste bestyrelsesmøde d. 18/1 – 17.30.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

Mandag d. 12 oktober kl. 19.00

Fraværende: Harald 

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

a.      Henning har fået kaptajnslisten af Søren i forhold til vin.

2.      Nyt fra formanden

a.      Henning og Lars har taget kontakt til vores bank i forhold til diverse dokumenter, som skal underskrives.

3.      Hjemmeside

a.      Vi har kigget vores hjemmeside igennem for eventuelle ændringer. Vi fortsætter med at lave tilretninger når de ses.

4.      Evaluering på sæson 2020 / tirsdags klubben

a.      Tirsdags klubben har været godt besøgt. Vi har dog ikke tilbudt kaffe og rundstykker inden turene, da vi fra kommunen er blevet anbefalet ikke at afholde sociale arrangementer i klubben. Vi har afholdt to klub ture med stor succes. Onsdag og søndags træningerne har også været afholdt.

5.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajns udvalget - Ikke noget nyt 

Løbs udvalget - (Stjernetur) - Der er lavet ansøgning om at benytte foyéen på skolen. Der er ligeledes ansøgt hos kommunen og politi. Vi har lagt løbet på motionscykelløb.dk

Tur udvalget - Næste års ture - Der er ved at blive planlagt to andre ture til næste år foruden vores Harzen tur. Mere information senere. Datoerne bliver henholdsvis 20 juni til 23 juni samt 20 august - 23 august.

 Arrangements udvalget - (Sæson afslutning og juleafslutning) - Der er pt ikke planlagt nogle arrangementer grundt Corona. Der meldes ud hvis der skulle komme andre ændringer.

6.      EVT. - Vi har drøftet generalforsamling til næste år.

 

Næste møde bliver d. 30/11

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion

 

Mandag d. 7. september

Ikke deltagende: Harald

1.      Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden

2.      Nyt fra formanden

3.      Vinter cup – Der har været afholdt møde i udvalgt. Men da ikke alle klubber ville kunne imødekomme kravene i forhold til Corona situationen, er løbet i år desværre aflyst.

4.      Ny til bestyrelsen – Der er talt med eventuelle relevante personer som kunne tænke sig at bidrage. Der er ikke taget nogen beslutning på nuværende tidspunkt.

5.      Tørskind – Turen blev aflyst

6.      Konstituering – Lars Klivager Jensen er pr. 1/10 ny konstitueret kassér i klubben.

7.      Nyt fra udvalgene:

Kaptajnsudvalget – Der er ikke noget nyt.

Løbsudvalget (Stjernetur) – Arbejdet med at arrangere løbet er i gang. Mere info bliver udsendt længere hen i planlægningen.

Tur udvalget (Næste års ture blandt andet Harzen) – Der er reserveret 10 dobbeltværelser og 5

enkle værelser. Mere info bliver udsendt På Facebook samt på hjemmesiden. Der arbejdes

derudover på andre ture, mere info når disse er klar.

Arrangementsudvalget (Foredrag, Sæson afslutning og juleafslutning) D. 14/10 afholdes der i samarbejde med Tarp Spinning foredrag med Nikolai Bangsgaard som har cyklet jorden rundt på 4 år. Mere info bliver udsendt til medlemmerne. Sæson afslutning bliver d.30/10 . Juleafslutning d.13/12. Julefrokost 60+ d. 7/12.

8.      EVT. – Næste møde d. 12/10

Referent: Danni Elten


 

 

                                               
 
    
 07.09.2020 Indkaldelse Referat  
 10.08.2020 Indkaldelse Referat 
 08.06.2020 Indkaldelse Referat 
 17.02.2020 Indkaldelse Referat 
 03.02.2020 Indkaldelse Referat Beretning
    
05.02.2018
Indkaldelse
 Referat  Beretning 
21.02.2018
Indkaldelse
 Referat  
15.03.2018 Kaptajnsmøde   Kaptajnsmøde  
26.03.2018 Indkaldelse  Referat  
07.05.2018  Indkaldelse  Referat  
04.06.2018  Indkaldelse  Referat  
06.08.2018  Indkaldelse  Referat  
01.10.2018  Indkaldelse  Referat  
03.12.2018    Referat  
21.01.2019    Referat  
  
04.02.2019 Indkaldelse Referat 
11.02.2019 Indkaldelse Referat  
18-03-2019 
Indkaldelse  Referat  
06-05-2019Indkaldelse Referat    
17-06-2019Indkaldelse Referat  
05-08-2019IndkaldelseReferat 
02-09-2019IndkaldelseReferat 
07-10-2019IndkaldelseReferat 
04-11-2019IndkaldelseReferat 
20-01-2020Indkaldelse  Referat
 
 
 
 
 
 
           

Vores Sponsorer