Klubbens vedtægter:

§ 1:
Klubbens navn er Esbjerg Cykle Motion med hjemsted i Esbjerg Kommune, klubben blev stiftet den 28. Marts 1985

§ 2:
Klubbens formål er at fremme interesse og virke for motionscyklingen i Esbjerg Kommune samt at varetage klubmedlemmernes interesser.
Formålsparagraffen kan ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 3:
Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union og er undergivet denne organisations love og regler.

§ 4:
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er Fyldt 15 år. Er medlemmet under 18 år, skal forældrene give skriftlig tilladelse.

§ 5:
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud.

§ 6:
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering via klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6- Fremlæggelse af næste års budget til orientering.
7. Valg af bestyrelse i h.h.t. vedt. § 9.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisor-suppleant.
10. Eventuelt.

§ 8:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller den øvrige bestyrelse. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6,2. afsnit.

§ 9:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode.
Bestyrelsessuppleanter, revisor samt revisorsuppleant er på valg hvert år.
Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

§ 10:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
Foreningen forpligtes ved underskrift af kassereren. Bestyrelsen kan godkende at kasseren kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro konti hver for sig.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren.

§ 11:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Revisoren skal hvert år inden den 1. februar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12:
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden l4dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 13:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til cykelsportslige formål.

Vedtægterne er revideret og vedtaget med flertal på
Ekstraordinær generalforsamlingen den 16. februar 2015.

Esbjerg 16. februar 2015

_______________________________ _________________________
Formand Henning Kristensen Næstformand Harald Knudsen

Vores Sponsorer